12.08.2019 г.
2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=927020&newver=2
3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=927026&mode=view
13.08.2019 г.
7395 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-7 „Инженеринг(проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“