КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА
До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 •  децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

КАК МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОЛЗВАТЕ МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 • Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.
 • Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:
 • заявление-декларация по образец;
 • формуляр за самооценка.

Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото направление в зависимост от установената степен на зависимост, като за:

 1. първа степен са до 15 часа месечно;
 2. втора степен са до 42 часа месечно;
 3. трета степен са до 84 часа месечно;
 4. четвърта степен са до 168 часа месечно.

Дирекция „Социално подпомагане“ – град Костинброд издава направление за включването Ви в Механизма лична помощ.

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ.

За да се включите в Механизма лична помощ трябва да подадете заявление в
ОБЩИНАТА по настоящ адрес.

Документи за включване съгласно чл.2, ал. 2, ал.3, ал.4 са:

Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината (доставчикът на лична помощ) може да Ви предложи при възможност асистент.

В случай, че не сте доволен от личния си асистент, може да поискате прекратяване
на трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо да преминавате през нова оценка .

 • В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:
 • добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
 • до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД (в зависимост от броя на
  определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете!!!
Даването на съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Ако заявителят не даде такова съгласие заявлението не се разглежда. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ може да бъде само дееспособно лице, което:

 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ;

Документи за включване съгласно чл.26 от Закона за личната помощ и чл.6, ал. 3 от Наредбата за включване в механизма лична помощ:

Важно е да знаете!!!
Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка сега!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

2347 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ от 12.08.2019 г.