13.09.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол,

2.   Решение РД 05-495 от 10.09.2019 г. с ID: 932594,

2.1.  Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=932590&newver=2

3.  Обявление: ID: 932594,

3.1.  Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=932594&mode=view

3.2.  Публикувано Обявление в Официален вестник на ЕС – TED: 2019/S 177-431026,

3.3.  Адрес на публикацията в TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431026-2019:TEXT:BG:HTML&tabId=1

4. Документация с разяснения и образци

4.а. Утвърдена документация,

4.1.  Приложение 2_Tехническа спецификация_str.nadzor_ulici

4.1.1. Утвърдена Техническа спецификация.

4.2.  Приложение 3- проект на договор_str.nadzor_ulici

4.3.  Образци СН улици 10092019(zip)

4.4.  eЕЕДОП

5. Инвестиционен проект с части: 1. Част пътна, 2. Част ВОБД, 3. Част ПУСО, 4. Част ПБЗ , Разрешение за строеж и относими документи,(zip)

6.   Методическо указание АОП

25.10.2019
1. Протокол №1

15.11.2019 г.
1. Съобщение за отваряне на цени

27.11.2019 г.
1. Протокол №2,
2. Протокол №3
3. Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП,
4. Решение РД-05-608/26.11.2019 г.

06.02.2020 г.

1. Обявление за възложена поръчка в РОП

2. Обявление в Официален вестник на EU

1.1. Адрес на публикацията в TED:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59413-2020:TEXT:BG:HTML

2. Договор с приложения – zip

 

09.11.2022 г.
1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1039314
2192 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-8 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд.