АНАЛИЗ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15 Изготвен по Дейност 2 от услугата, в изпълнение на Договор N9 1/ 31.05.2019 г., сключен между Сдружение „Български Младежки Форум“ и Сдружение „Балкан Трейнинг“

ПРЕПОРЪКИ за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации при формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики Изготвен по Дейност 2 от услугата, в изпълнение на Договор № 1/ 31.05.2019 г., сключен между Сдружение „Български Младежки Форум“ и Сдружение „Балкан Трейнинг“

946 посещения общо 2 посещения за деня
ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.009-0205 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020