Днес се проведе среща между кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов, зам.-кмета г-н Александър Ненов и д-р Десислава Алексова – главен асистент в МВБУ – Ботевград и индивидуален член и експерт в Българска туристическа камара. На срещата беше представен Проект на програма за развитие на туризма в община Костинброд.

Програмата е резултат от научно-изследователска работа около месец и половина, като са реализирани различни дейности: изготвяне на ситуационен анализ, теренни проучвания, изследване на туристическия потенциал на общината, SWOT анализ,  формиране на основни цели и задачи за изпълнение, 5 стратегически приоритета и План за действие, включващ дейности в няколко направления, които да се осъществят в рамките на 5-годишния ѝ период на действие. От ключово значение е зонирането на общината, като част от Софийски туристически район.

Програмата за развитие на туризма в Община Костинброд е разработена съгласно нормативните изисквания на чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия на югозападен регион, Национална стратегия за устойчиво развитие в България 2014-2030 г., Концепцията за туристическо райониране на България, маркетинговата стратегия на Софийски туристически район и съобразно задачите на Общински план за развитие и съществуващите местни туристически ресурси и потребности. Представената програма престои да бъде внесена за одобрение от общински съвет – Костинброд!

Програмата може да намерите тук:
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД 2020-2024 г. (.pdf)

1939 посещения общо 1 посещения за деня
Готов е проектът на програмата за развитие на туризма в община Костинброд 2020-2024 г.