УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.37и, ал.13 и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, останалите свободни пасища и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем за 2020/2021 стопанска година, чрез търг за една стопанска година, като срока за подаване на заявление до кмета на община Костинброд, е до 31 АВГУСТ 2020Г./ВКЛЮЧИТЕЛНО/.

Списъка на имотите – общинска собственост за индивидуално ползване, с начин на трайно ползване – пасища и ливади за стопанската 2020/2021 година, приет със решение №97/05.03.2020 г. от Общински съвет Костинброд и е качен на сайта на Общината. Заявление се подава в Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж I в Общинска администрация Костинброд.

Списък на имотите за търговете

923 посещения общо 1 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на заинтересованите животновъди, земеделски стопани и на лицата, които поемат задължение да подържат ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ в добро земеделско и екологично състояние