На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, който откри официално церемонията, заместник-кметовете – инж. Теодора Гогова, инж. Габриела Трайкова и Александър Ненов, служители на общинската администрация, както и жители на град Костинброд. Сред присъстващите бяха и представителите на фирмите, избрани за изпълнители на дейностите по проекта.

През 2019 година община Костинброд спечели този значим проект, благодарение на който ще бъде осъществено изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на общината.

Проектът, чиято реализация вече тече с пълна сила, се финансира по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Проект № BG06RDNP001-7.001-0124, „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“ по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0124-С01 от 30.05.2019г., включва извършване на строително – монтажни работи по изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд, включително всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на технически проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор.

С инвестицията от 1 144 587, 35 лева ще се осъществи рехабилитация и изграждане на  следните улици от уличната мрежа на гр. Костинброд:

  • Улица „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341;
  • Улица „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348;
  • Улица „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“;
  • Улица “Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца, които започват да текат от деня на подписване на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд „Земеделие“ – 30 май 2019г. и изтичат на 30 май 2022г.

Основната цел на проекта е насърчаването на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

9483 посещения общо 2 посещения за деня
Днес, 31.08.2020г., на ул. „Йордан Йовков“ в гр. Костинброд се състоя официална церемония „Първа копка“ по проект „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“