ЗАПОВЕД № РД – 05 – 319/08.09.2020г., гр.Костинброд

 

Във връзка с довършителни строително-ремонтни дейности на Обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO 2406 I-8 /Драгоман-София/ – Петърч включително съоръжения и принадлежностите към него“ на основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.19. ал.1, т.2 , ал.2. т.5 и чл.23 от Закона за пътищата и чл.5, т.1 от Наредбата за управление на общинските пътища на община Костинброд и чл.4. ал.1, т.2, т.8, т.11, т.15, т.16 , чл.6. ал.1 от Наредба за обществения ред на територията на община Костинброд,

НАРЕЖДАМ:

  1. За времето от 07:00ч. на 10.09.2020г. /четвъртък/ до 07:00ч. на 11.09.2020г. /петък/ включително да се преустанови движението на ППС по участък от км 1+560 до км 2+550 на път SFO2406 / Драгоман-София/ (от жп прелеза посока път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път).

1.1 Движението на ППС-та да се осъществява по обходните улици и пътища в съответствие с правилата за движение, както следва:

1.2. Обходен маршрут 1 : SFO 1401 /”Костинброд-Петърч-Безден“/- път III-811 /ÏI-81- Богьовци-Опицвет-Сливница“/- I-8 / “Калотина – Софийски околовръстен път” /.

1.3. Обходен маршрут 2: ул. „Хан Аспарух“, SFO 1401 /”Костинброд-Петърч-Безден“/-ул. „Юрий Гагарин“- ул. „Обединена“- ул. „Славянска“- път II-8 „Ломско шосе“.

  1. За времето от 07:00ч. на 11.09.2020г. /петък/ до 09:00ч. на 12.09.2020г. /събота/ включително да се преустанови движението на ППС по участък от км 0+000 до км 1+560 на път SFO2406/ Драгоман-София / (от края на населеното място до жп прелез на гара Петърч).

2.1.. Движението на ППС-та да се осъществява по обходните улици и пътища в съответствие с правилата за движение, както следва:

2.2. Обходен маршрут 1 : SFO 1401 /”Костинброд-Петърч-Безден“/- път III-811 /ÏI-81- Богьовци-Опицвет-Сливница“/- I-8 / “Калотина – Софийски околовръстен път” /.

2.3. Обходен маршрут 2: ул. „Хан Аспарух“, SFO 1401 /”Костинброд-Петърч-Безден“/-ул. „Юрий Гагарин“- ул. „Обединена“- ул. „Славянска“- път II-8 „Ломско шосе“.

2.4. Обходен маршрут 3 : SFO 2406 / Драгоман-София/  – I-8 / “Калотина – Софийски околовръстен път” /.

Заповедта да се съгласува с РУ – Костинброд за оказване на необходимата помощ и съдействие по компетентност.

Заповедта да се доведе до знанието на населението и на живущите на засегнатите от ограниченията улици, чрез обявяване на сайта на община Костинброд и с поставяне на информационните табла на общинска администрация Костинброд.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Теодора Гогова, заместник-кмет.

Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ – Костинброд.

Копие от настоящата заповед да се връчи на г-жа Теодора Гогова – заместник-кмет,  г-жа Валя Иванова – секретар на община Костинброд, г-н Димитър Георгиев – Ръководител на Общински инспекторат Костинброд, всички държавни органи и организации и юридически лица, осъществяващи дейност във и около засегнатия участък.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд

5908 посещения общо 1 посещения за деня
ЗАПОВЕД № РД – 05 -319/08.09.2020г., гр.Костинброд