Проект “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” се финансира по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Проект “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” включва реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, като обхваща 6 населени места от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 14 351 души по данни на НСИ, което представлява повече от 85% от населението.

Проектът обслужва населението в гр. Костинброд, с. Петърч, с. Градец, с. Царичина, с. Безден, с. Богьовци. Инвестицията от 5 793 978. 12 лева ще осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:
• от „Ломско шосе“ до кв. Шияковци, т.нар. „Ценково“ с обща дължина 1,165 км.
• от село Безден до с. Богьовци с обща дължина 1,332 км.
• от село Петърч до гара Петърч, I- ви етап с дължина на участъка 2,550 км.
• от село Градец посока село Царичина, I- ви етап с дължина на участъка 2,064 км.
• от Ломско шосе посока промишлената зона на гр. Костинброд до прелеза „на Джиев“ с дължина 1,568 километра.
За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители :
– За осъществяване на консултантски услуги при подготовката и реализацията на проекта – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ“ ЕООД с управител г-жа Нели Керезова;
– За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството – „ГЕОКОМ-М“ ЕООД с управител инж. Христо Христов;
– За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството – ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ – С КОНСУЛТ“, представлявано от г-жа Костадинка Панайотова;
– За извършване на строително – монтажните работи по проекта – ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“ с партньори – „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД и представляващ г-н Никола Христов.
Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца, които започват да текат от деня на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд „Земеделие“ – 20 март 2018г. и изтичат на 20.03.2021г.

Водосвет за здраве отслужиха отец Дамян и отец Желязко Симонов.

На откриването на общинската пътна отсечка присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова, инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов- заместник-кметове на община Костинброд, г-жа Валя Иванова- секретар на община Костинброд, г-жа Костадинка Панайотова – консулт по строителен надзор от ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ, г-н Живко Георгиев, г-н Иван Иванов, г-н Димитър Григоров, г-жа Даниела Станкова– общински съветници, г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч, г-н Бойко Борисов- кмет на село Бучин проход, г-жа Гергана Величкова – кмет на село Опицвет, служители на общинска администрация и граждани.

3804 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 15 септември 2020г., се откри общинска пътна отсечка от „Ломско шосе“ до кв. Шияковци с обща дължина 1,165 км