Днес, 20 ноември 2020г., се откри общинска пътна отсечка в индустриалната зона на град Костинброд – ул. „Император Константин Велики“ по проект “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”. Пътят е един от най-натоварените, поради големия трафик от тежкотоварни автомобили. В индустриалната зона се намират едни от най-големите фирми в България и пътната отсечка е важна инфраструктура за доброто функциониране на Бизнеса в община Костинброд.

 

Проектът се финансира по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони. Това е петият, последен път открит по програма със средства от Държавен фонд “Земеделие” през настоящата 2020 г.

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, като обхваща 6 населени места от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 14 351 души по данни на НСИ, което представлява повече от 85% от населението.

Реконструкцията на пътищата обслужва населението в гр. Костинброд, с. Петърч, с. Градец, с. Царичина, с. Безден и с. Богьовци.

Инвестицията от 5 793 978. 12 лева осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

✅  от „Ломско шосе“ до кв. Шияковци, т.нар. „Ценково“ с обща дължина 1,165 км.

✅  от село Безден до с. Богьовци с обща дължина 1,332 км.

✅  от село Петърч до гара Петърч, I- ви етап с дължина на участъка 2,550 км.

✅  от село Градец посока село Царичина, I- ви етап с дължина на участъка 2,064 км.

✅  от Ломско шосе посока промишлената зона на гр. Костинброд до прелеза „на Джиев“ с дължина 1,568 километра.

За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители:

– За осъществяване на консултантски услуги при подготовката и реализацията на проекта – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ“ ЕООД с управител г-жа Нели Керезова;

– За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството – „ГЕОКОМ-М“ ЕООД с управител инж. Христо Христов;

– За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството – ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ – С КОНСУЛТ“, представлявано от г-жа Костадинка Панайотова;

– За извършване на строително – монтажните работи по проекта – ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“ с партньори – „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД и представляващ г-н Никола Христов.

Водосвет за здраве отслужи отец Николай.

На откриването на общинската пътна отсечка присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов- заместник-кметове на община Костинброд, г-н Уалид Гарби – изп.директор на „Санитекс Пейпър Продуктс“ ООД, г-н Светлин Николчев – изп.директор на „Ролпласт“ ЕООД, г-жа Павлина Джиева – изп.директор на „ДЖИЕВ“ АД, изп. Директор на „ГАЗТРЕЙД” АД, г-жа Костадинка Панайотова- строителен надзор от  ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ – С КОНСУЛТ“, г-н Ивайло Петров – изпълнител на проекта от „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, кметове на населените места: г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч и г-н Симеон Спасов- кмет на село Голяновци, г-жа Гергана Величкова – кмет на село Опицвет, г-жа Искра Лазарова- кмет на село Чибаовци, г-н Бойко Борисов- кмет на село Бучин проходи и г-н Добри Тодоров- кмет на село Дръмша, г-жа Валя Иванова- секретар на общинска администрация, г-жа Анита Кръстанова- главен счетоводител, служители на общинска администрация и граждани.

6405 посещения общо 2 посещения за деня
Откри се реновирана пътна отсечка от Ломско шосе посока индустриална зона на гр. Костинброд, с дължина 1,568 километра.