Община Костинброд ще кандидатства до края на м. декември 2020 г. по Операция „3-1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, чрез която ще се продължи предоставянето на топъл обяд на нуждаещи се и уязвими лица при спазване на противоепидемичните мерки, включително да се доставя храната до дома на потребителите при нужда.

Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19., която се изпълнява към момента до 31.12.2020г. включително.

Продължението на една от най-одобряваните мерки на правителството за подкрепа на пострадалите от кризата – осигуряването на топъл обяд, стана възможно благодарение на разрешението на Министерския съвет Управляващият орган да договори предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 5 на сто над определения бюджет на програмата, във връзка с мерки и дейности за подкрепа на най-нуждаещите се лица в условията на кризата, предизвикана от COVID-19.

Конкретни цели на операцията са:

Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, проитичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Допустимите целеви групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В тази връзка, Община Костинброд стартира прием на заявления – декларации от лица, желаещи да бъдат включени в Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ по ОПХ и/или МПФЕПНЛ. Всички идентифицирани нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от Дирекция социално подпомагане – град Костинброд за принадлежност към допустимата целева група.

Срок за първи етап на кандидатстване: 17.12.2020г.

За повече информация: Общинска администрация Костинброд, тел. за връзка: 0721/68 710; 0888819158.

Приложение № 2

Приложение № 20

9222 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд ще кандидатства до края на м. декември 2020 г. по Операция „3-1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19”