УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг отправям настоящата покана до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услугите на територията на община Костинброд за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд, при следните параметри:

Предназначение на кредита – с цел повишаване на жизнения стандарт, икономическите показатели и общественото благосъстояние от физическо, здравно и социално естество чрез реализиране на инвестиционни проекти и осигуряване на проектна готовност на община Костинброд за обезпечаване на инженерната инфраструктура с цел кандидатстване за национално и европейско финансиране и закупуване на специализирана медицинска техника за обслужване на здравните нужди на жителите на община Костинброд,

Размер на дълга – до 1 480 000,00 лева

Валута на дълга – лева

Цели:

Проектиране, изграждане и ремонт на общинска улична мрежа – 1 000 000,00 лв.;

Инвестиционен проект за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа в III – ти район на гр. Костинброд /кв.“ Шияковци“ и кв. „Маслово“/ – 80 000,00 лв.;

Инвестиционен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и съоръжения към тях на с. Петърч – 150 000,00 лв.;

Закупуване на рентгенов скопичнографичен апарат, мамограф и ехограф с абдоминален повърхностен транстюсер 3,5-7,00 мегахерца;

Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:

  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит
  • Срок на дълга – 7 години
  • Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски
  • Начин на финансиране и обезпечение на кредита – съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимотношения на община Костинброд, съгл. чл.52, ал.1,т.1,буква „б“, при необходимост залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Костинброд.

Обсъждането ще се проведе на 21.01.2021 г./четвъртък/ от 10.00 часа чрез конфе-рентна връзка чрез Skype на община Костинброд: live:.cid.36a46b8303102c0f или в търсачката на скайп – Община Костинброд. За участие в обсъждането изпратете съобщение съдържащо Вашия въпрос, свързан с темата до профила на община Костинброд, след което ще бъдете добавени като участник към конферентната връзка.

Мнения, препоръки и предложения ще се приемат на официално регистрирания

e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com на община Костинброд. на на

С оглед изключителната обществена значимост – за община Костинброд повишаване на жизнения стандарт, моля всички които проявяват интерес към предмета на общественото обсъждане да се включат в посочения ден и час.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ

Кмет на община Костинброд

764 посещения общо 1 посещения за деня
П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД