През 2020г. в Център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“ социални услуги са предоставени на 60 лица. Екипът на Центъра включва рехабилитатор, психолог, социални работници и медицинска сестра, които всеки ден извършват социално консултиране, провеждат рехабилитация, занимателна, поведенческа и личностна трудотерапия. На потребителите се оказва психологическа подкрепа, изключително важна за повишаване на самооценката и желанието им за социализация.

През 2021г. Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще продължи да оказва подкрепа на настоящите и бъдещи потребители, с цел те да придобият нови способности за самообслужване, да се социализират и да улеснят не само себе си в семейството, но и своите близки.


През 2020 г. в Център за обществена подкрепа „Промяна“ са предоставени социални услуги на 80 лица. Центърът разполага с психолог, логопед, педагог и социални работници, които се грижат за оказване на подкрепа, на деца и техните семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции. Работи се в насока превенция на насилието и отпадане от училище. ЦОП „Промяна“ предлага обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.

През 2021г. Център за обществена подкрепа „Промяна“ ще продължи да оказва подкрепа на децата и техните родители с цел превенция на проблемно поведение и социална изолация, ще съдейства за обучението на кандидат-приемни родители и осиновители.


През 2020г. в Дневен център за работа с деца на улицата е оказана социална подкрепа на 110 деца. Центърът се грижи за възстановяването и укрепването на връзките между децата и техните семейства и предлага подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения. Съвместно с Домашен социален патронаж на децата се осигурява хранене по време на престоят им в Центъра. От съществено значение е оказваната им психологическа и училищна подкрепа.

През 2021г. Дневния център ще продължи да осигурява много гостоприемна и адаптирана среда, с цел постигане на по-добра социална интеграция на деца, живеещи в рискови семейства, както и с цел превенция на деца с противообществени прояви.


През 2020г. служителите на Домашен социален патронаж са обслужили 90 лица. На потребителите ежедневно се доставя прясно приготвена топла храна, съобразена с техните предпочитания. По проект „Топъл обяд“ през 2020г. са включени 110 потребители, на които също ежедневно се доставя до адрес качествена и разнообразна храна безплатно.

През 2021г. ще стартира продължението на програмата – „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, целяща подкрепа на най-нуждаещите се лица, в това число самотни пенсионери, социално слаби, инвалиди, лица без доходи, на които ще бъде доставяна безплатна храна. Домашен социален патронаж ще продължи да се грижи за приготвянето и доставянето на храна по домовете с цел задоволяване на основните жизнени потребности на потребителите.


През 2020г. от Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд са отпуснати помощи за:

– Заплащане на стойност на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение – 20 случая;

– Целева помощ за отопление -598 помощи за 296488.40 лв.;

– Еднократна помощ – 13 броя за 4475.00 лв.;

– Еднократна помощ на ученици, записани в осми клас за 2020/2021 година – 62 броя за 7500.00 лв.

– Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка – 81 броя за 67862.50 лв.

През 2021г. Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд ще продължи да оказва финансова подкрепа на хора в затруднено/неравностойно положение, с цел облекчаване на бита и нуждите им.


През 2020г. Патронажна грижа гр.Костинброд, включваща Компонент 2 и Компонент 3, е обслужила 130 лица. Услугата е насочена към хора с увреждания и възрастни хора, а служителите ежеденевно им оказват подкрепа като се грижат за поддържане на личната хигиена и хигиената в помещението, което потребителя обитава, закупуват хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост, полагат медицински и здравни грижи, и извършват рехабилитация в дома им.

През 2021г. служителите от Патронажна грижа ще продължат да се грижат за възрастни лица и лица с хронични заболявания с цел адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда и облекчаване на тяхното ежедневие, като Всяко лице, желаещо да ползва услугата, може да подаде документи по надлежен ред.


През 2020г. от Община Костинброд е отпусната еднократна финансова помощ на 210 лица на обща стойност 17 475 лв. Помощта обхваща възрастни хора и деца с тежки хронични заболявания, трайно намалена работоспособност или I-ва група инвалидност. Процедурата по кандидатстване е изключително достъпна, като за целта се подава заявление и същият месец помощта бива изплатена по банков път.

През 2021г. Община Костинброд ще продължи да подпомага хората с увреждания, с цел облекчаване на ежедневието и финансовото им положение.


През 2020г. от Община Костинброд са издадени карти за преференциално паркиране на лица с увреждания на 75 лица. Картите имат за цел да улеснят паркирането на хора с увреждания, като могат да се използват не само за личният автомобил, но и за всяка друга кола, която при и по време на паркирането ги обслужва лично и непосредствено.

През 2021г. сред приоритетите на Община Костинброд отново ще бъде осигуряването на улеснен достъп на хората с увреждания до местата за паркиране.

7441 посещения общо 2 посещения за деня
Социални услуги в община Костинброд