Проектът е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19., която се изпълняваше до 31.12.2020г. включително.

Предоставянето на топъл обяд на най-нуждаещи се и уязвими лица продължи и през 2021г. при спазване на всички противоепидемични мерки, включително да се доставя храната до дома на потребителите при нужда.

На потребителите ще бъдат оказани и съпътстващи мерки, изразяващи се в съдействие за ползване на административни услуги при нужда, предоставяне на актуална информация във връзка с разпространението на COVID-19, информация относно управление на семейния бюджет, здравословното хранене и др.

Припомняме кои са допустимите целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Община Костинброд продължава приема на заявления – декларации от лица, желаещи да бъдат включени в Операция BG05FMOP001-5.001-0055C01 “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община Костинброд“ по ОПХ и/или МПФЕПНЛ. Всички идентифицирани нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от Дирекция социално подпомагане – град Костинброд за принадлежност към допустимата целева група. Проектът се изпълнява до 27.04.2020г.

6115 посещения общо 1 посещения за деня
Подписа се договор между Община Костинброд и Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0055-C01 „3-1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община Костинброд” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/