Във връзка със сключено допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика по проект BG05M9OP001-2.103-0065 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“ – Компонент 4, с което срокът  за предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга се удължава с 6 месеца, считано от 01.11.2020 г.

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че набира заявления за ползване на услугите.

Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 6 месеца, считано от 01.11.2020 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващ 2 медицински специалисти – медицинска сестра и рехабилитатор, 1 домашен помощник, 1 социален работник и 1 психолог.

Целеви групи:

☐  Лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

☐  Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

☐  Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

☐  Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Условия и ред за ползване на услугата „Патронажна грижа“

Всяко лице попадащо в една от целевите групи посочени по-горе,  което желаe да бъде включенo в здравно-социалната услуга подава следните документи:

  • Заявление по образец за ползване на социалната услуга (по образец);
  • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК (ако лицето е на или под 65 годишна възраст)

За лица над 65 годишна възраст, не се изисква копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК.

Заявленията се приемат в стая № 2 в Общинска администрация – гр. Костинброд или на 4-ти етаж в сграда „Поликлиника“

Лице за контакти:

тел. 0885 760 051 – Ивона Свиленова

804 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че набира заявления за ползване на услугите