На 14.12.2020 г., кметът на община Костинброд подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което срокът  за предоставянето на услугите в домашна среда се удължава с 4 месеца, считано от 01.01.2021 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, чрез предоставяне на услуги в домашна среда, включващи: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Допустими целеви групи са:

  • Възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск – лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Продължителността на предоставяне на услугите е до 30.04.2021 г. Към момента 8 лица назначени за изпълнение на дейностите по проекта обслужват 78 потребители попадащи в вдедцелевите групи.

Дейностите, които се изпълнят по проекта са:

  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. Лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и
  • получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

Обща продължителност на проекта: 12 месеца

Бюджет: 135 705,00 лв.

Средства от ЕСФ: 115 349,25 лв.

Национално съфинансиране: 20 355,75 лв.

Срок на изпълнение: 01.05.2020 – 30.04.2021 г.

468 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд удължава предоставянето на услугата „патронажна грижа“ в домашна среда по проект BG05M9OP001-2.101-0075 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” – Компонент 3 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“., финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд