„Със символична „първа копка“ и тържествен водосвет се започнаха строителните дейности по изграждането на компостираща инсталация за нуждите на община Своге.

Бенефициенти по проекта: Община Костинброд (водеща община), общини – партньори – Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге.

Официалната церемония се състоя днес (7 юли 2021г.) с. Церово, община Своге. След успешното провеждане на обществените поръчки, с които бяха определени изпълнителите за строителство и упражняване на авторски надзор – ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – СВОГЕ“ и за Строителен надзор – „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ “ ДЗЗД.

Символичната „първа копка“ направи от името на кмета на община Своге – Емил Иванов, зам.кмета- инж. Валентин Михайлов, ръководителят на проекта и главен еколог на община Костинброд – Красимир Дебеляшки и фирмата изпълнител. На събитието присъстваха също зам.кметове на общините Своге и Костинброд, експерти, екипът на проекта и други заинтересовани лица. Общата стойност на договора за изграждане на компостиращата инсталация в община Своге е 1 122 520,00 лв. без ДДС и той трябва да бъде завършен в рамките на 16 месеца.

Ще бъде изградена компостираща инсталация и съпътстваща инфраструктура към нея, ще бъде закупено оборудване, съоръжения и обзавеждане за инсталация за компостиране.

На пресконференцията беше направено обстойно изложение по целите и задачите на проекта от Красимир Дебеляшки и инж.Валентин Михайлов.

Основната цел на инсталацията, е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени отпадъци.

След реализацията на проекта, ще се повиши качеството на услугите в управлението на отпадъците, което ще подобри качеството на живот на населението. Ще подпомогне за подобряване качеството на въздуха и намаляване замърсяването на територията на региона. Ще допринесе за удовлетворяването на основните нужди на жителите на общината.

Новото съоръжение ще преработва всички зелени и биоразградими отпадъци- събрана шума и зелена маса от косенето на тревните площи в общината, орязани клони и храсти, остатъци от насаждения в частни градини, включително негодни за консумация плодове и зеленчуци, изхвърлени от търговски обекти и заведения за хранене.


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“. Цялата отговорност за създаване на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия органа на ОПОС 2014-2020 г.

584 посещения общо 1 посещения за деня
В Община Своге се направи първа копка в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“. Проектът се финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирано от „Европейския фонд за регионално развитие“.