❗️❗️❗️ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че Българският Червен кръст стартира предоставянето на индивидуални пакети с хранителни продукти за нуждаещи се лица в Община Костинброд. Раздаването на хранителните продукти се осъществява по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ).

Програмата е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

⚠️Раздаването на пакетите в Община Костинброд е съобразно график и се осъществява в „Банята“ – гр. Костинброд, ул. „Славянска“ № 21 и ще продължи до 05.11.2021г.

⚠️Продуктите ще се получават лично срещу предоставяне на документ за самоличност и полагане на подпис в списък или в случай на невъзможност – чрез упълномощено лице.

🗓График за раздаване – Община Костинброд:

❗❗❗Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

❗❗❗ ✅Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2019/2020 г.;

✅Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец юли 2021 г.;

✅Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2020/2021 г.;

✅Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 369,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец юли 2021г.;

✅Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец юли 2021 г.;

✅Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец юли 2021г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.;

✅Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2021г. до 31.08.2021г.

❤👏Изказваме благодарност за оказаната помощ за разтоварването на хранителните продукти към:

✅Доброволци от БЧК – Костинброд и БМЧК – Костинброд,

✅Общинска администрация Костинброд,

✅Център за обществена подкрепа „Промяна“,

✅Дневен център за работа с деца на улицата,

✅„Патронажна грижа + в Община Костинброд“

8143 посещения общо 2 посещения за деня
Днес бяха получени и разтоварени два камиона с хранителни продукти от Български Червен кръст за 671 правоимащи лица в Община Костинброд