Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ: 1) „ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАЙСИЙ“ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“, кв. 33, УПИ I, с. ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ И 2) „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА КРЪСТОВИЩЕТО МЕЖДУ УЛ. ОБЕДИНЕНА И УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН В ГР. КОСТИНБРОД“

 с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9016006.

Проект на договор

Обявяване

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Образци

2677 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана