Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на офис техника и оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на офис техника и оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд“.

Обособена позиция № 2 „Доставка на техническо оборудване за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор 051РО001-5.1.04-0028-С0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“.

с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9016241.

Образци
Документация
Решение за обявяване на ОП
Публична покана

2957 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана