Получената техника /мултифукционален багер / за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Костинброд е по договор № NO CB007.2.31.141/BG/PP2/SUP-2/25.11.2021 със изпълнител „Екосол България“АД, на стойност – 389 131, 93 лв. с ДДС.

Мултифункционалният багер ще може да изпълнява редица задачи свързани с управлението на околната среда – като почистване на коритата на реките Блато и Белица, отстраняване на паднали дървета и друга растителност затрудняващи равномерното оттичане на водните маси, укрепване на дигите и подпорните стени на язовирите на територията на община Костинброд и редица други дейности свързани с превенцията и реакции при бедствия, кризи и аварии.

Техниката бе постещната в град Костинброд от г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд и всички участници по проекта.

Партньор по проекта е Община Търговище – Република Сърбия

Времетраене на проекта: – 04.12.2020г. – 03.12.2022г.

Бюджет на проекта : 582 395,60 евро

Бюджет на община Костинброд: – 280 610,82 евро.

Проектът цели съвместно внедряване на интелигентни политики за управление, мониторинг и опазване на околната среда в трансграничния регион на общините Търговище, Р. Сърбия и Костинброд, Р. България. Изпълнението му ще донесе ползи за над 22 000 души, които живеят от двете страни на границата. С изпълнението на планираните учения, създаването на обща платформа за обмен на надди и закупуването на специализирано оборудване, заложени в проекта, целим да постигнем по-бърза и ефективна реакция в случай на възникване на извънредна ситуация.

Дейности по проекта са:

1. Провеждане на съвместни изследвания, проучвания и анализи на съществуващите политики за управление, наблюдение и предотвратяване на околната среда в трансграничния район на общините Търговище и Костинброд и за идентифициране на нови.

2. Разработване на общи планове за действие и онлайн платформа за обмен на данни за управление и опазване и мониторинг на околната среда, защита от бедствия, вкл. превенция и прогнози.

3.Покупка на оборудване за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Търговище.

4. Закупуване на оборудване за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Костинброд.

5. Съвместно обучение за управление и реагиране при извънредни ситуации и създаване на трансгранична мрежа от доброволци.

Това е поредният спечелен проект по трансгранично сътрудничество между община Костинброд и община в Република Сърбия.

Общински съвет – Костинброд единодушно взимаше решение за финансовите дейности по време на изпълнението на трансграничния проект между община Костинброд и община Търговище.

Продължаваме с поглед към следващи проекти за облагородяването и развитието на общината ни!

13432 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд получи чисто нов мултифукционален багер в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ RD-02-29-216/03.12.2020 за проект № CB007.2.31.141 „Implementation of smart policies for management, monitoring and prevention of the environment ”/ „Прилагане на smart политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда”/ , финансиран по Програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия.