Избор на изпълнител за „Предоставяне на цялостен набор от услуги за организиране и провеждане на присъствени, електронни и изнесени обучения по Дейност 2 от проект „Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация на гр. Костинброд, чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А 12-22-112/14.05.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Подробна информация за поканата и изискванията към участниците са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9016923

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9016923

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2667 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана