Договорът беше подписан от д-р Атанас Тенев – председател на МИГ Костинброд-Своге и г-жа Венелина Манкова – секретар на НЧ „Разум-1922“!
Пети поред подписан договор по подмярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията на МИГ Костинброд-Своге.
На 02.06.2022 г. бе подписан тристранен договор № BG06RDNP001-19-299-0001-С01 между Държавен фонд „Земеделие”, МИГ Костинброд-Своге и НЧ „Разум-1922“, с. Опицвет, общ. Костинброд за ремонт на покрив на читалището в с. Опицвет. Проектът е на стойност 51 262.73 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони през Стратегията на МИГ Костинброд-Своге. Договорът е по подмярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и изцяло отговаря на Приоритет 3: Повишаване качеството на средата на живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност, културно-историческото и природното наследство и Специфична цел 3.1: Развитие на територията на МИГ Костинброд – Своге чрез обновяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията на МИГ Костинброд-Своге.
Помощта по тази цел е насочена към подобряване на средата на живот на територията на МИГ Костинброд – Своге и в частност на малките населени места. Акцентът е поставен върху благоустрояване на селата, обновяване на пътната инфраструктура, изграждане или ремонтиране на сграден фонд на обекти от социалната, образователната и културната сфера, осигуряване достъпа до услуги на гражданите и др.
Община Костинброд предвижда и стартиране на ремонт на здравната служба в село Опицвет и превръщането и в подходящо място за извършване на здравни и административни услуги на жителите на селото!
10613 посещения общо 2 посещения за деня
Подписа се договор за ремонт на покрива на НЧ”Разум-1922” село Опицвет.