Информация за приетите на първо класиране деца в детските градини ще бъде обявена в списъци, поставени на видно място в детските градини не по-късно от 31 май 2022 година.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

1. В срок до 13.06.2022 г. приетите на първо класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски градини като родителите подадат заявление за прием по образец и представят документи, доказващи декларираните общи и социални критерии.

2. При записване детската градина предоставя на родителя/настойника списък на необходимите медицински изследвания и документи.

ПРОЦЕДУРИ ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

1. Свободните места за прием на деца за второ класиране се обявяват на интернет страницата на община Костинброд и на информационните табла на детските градини не по-късно от 15.06.2022 г.

2. Заявленията за кандидатстване се подават в периода от 16.06.2022 г. до 22.06.2022 г.

в едно от детските заведения и важат за всички детски заведения на територията на община Костинброд

3. Информация за резултатите от второто класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред детските градини не по-късно от 24.06.2022 г.

4. В срок от 24.06.2022 г. до 30.06.2022 г. приетите на второ класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски градини при спазване на установените изисквания.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДГ „Радост“ , гр. Костинброд – тел.: 0721/66 224; 0721//66 080 odzradost2005@abv.bg

ДГ „Пролет“ , гр. Костинброд – тел.: 0721/66 444; 0898 648 792 odzprolet1982@abv.bg

ДГ „Виолина“, с. Петърч – тел.: 0885 257 021 dg_violina1976@abv.bg

ДГ „Детелина“, с. Драговищица – тел.:07118/23 80; 0882 283 793 dgdetelina_1977@abv.bg

Общинска администрация-Костинброд – тел.: 0721/68 710; 0889 500 019 – t.ivanova@kostinbrod.egov.bg

Таня Кирилова-Иванова

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на дете в общинска детска градина на територията на Община Костинброд

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване на дете в общинска детска градина на територията на Община Костинброд

707 посещения общо 2 посещения за деня
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД