От началото 2015г. във връзка с приета от Народното събрание стратегия за продължаване реформата на съдебната система се разработват механизми и създават модели за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури.
Предложените разработки по стратегията бяха подложени на бурни обществени обсъждания и противоречиви дебати в рамките на цялата страна, претърпяха през изминалите вече седем години множество модификации и към момента са в етап на окончателното им приемане в рамките на страната.
С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/ 17.02.2022г., считано от 01.06.2022г. съдебният район на София област  е преструктуриран, като административно териториалните граници на съдебния район, обслужван от Районна прокуратура – Костинброд занапред ще включва общините Костинброд, Годеч, Сливница, Драгоман, Божурище и Своге.
По този начин Районна прокуратура – Костинброд се превръща на практика в административен център на район, обслужващ шест общини в Софийска област.
Община Костинброд в лицето на местните си власти  – общински съвет, кмет и общинска администрация са изключително удовлетворени от така взетото решение от Пленума на ВСС.
В процеса на обсъждане на вариантите за съдебна реформа и преструктуриране на българските съдилища и прокуратури община Костинброд последователно отстояваше позицията за запазване на самостоятелността на районния си съд и районна прокуратура.
В хода на обществените и междуинституционални обсъждания по темата се наложи органите на местната власт на община Костинброд нееднократно  официално и авгументирано да възразяват срещу предлагани варианти за закриване на съдебния ни район и присъединяването му към съседен такъв.
Благодарение на активната комуникация между общинските власти на общината ни и съответните местни и висши съдебни институции е приет горепосочения вариант, отчитащ изцяло интензитета на устойчиво и бързо развитие в икономически и демографски аспект на община Костинброд.
Правилната и обективна оценка на държавните институции в тази насока доведоха до вече нормативно закрепен резултат, гарантиращ развитието на община Костинброд занапред.
Наличието на основни правоохранителни и правоприлагащи  институции на територията на всяка община в т.ч. съд и прокуратура са жизнено важни за нейния устойчив прогрес и развитие, в което всички сме убедени.
Сигурни сме, че положените добри основи на комуникативност и взаимно доверие между органите на местна власт на община Костинброд и Висшия съдебен съвет ще дадат добри резултати и занапред, чрез надграждане капацитета на сградния фонд, ползван от съдебните институции – съд и прокуратура, за което общината винаги е готова да помогне и съдейства.
8651 посещения общо 1 посещения за деня
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОСТИНБРОД се превръща в център на разширен съдебен район