Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на технологично обзавеждане за ЦДГ „Детелина”- с. Драговищица, община Костинброд и доставка на офис оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор BG 051 PO001-5.1.04-0028-C0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1:„Доставка и монтаж на технологично обзавеждане за ЦДГ „Детелина”-с. Драговищица, община Костинброд “

Обособена позиция 2: „Доставка на офис оборудване за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор BG 051 PO001-5.1.04-0028-C0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“,

Подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9018065

Файлове за изтегляне

2635 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана