УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг отправям повторно настоящата покана за актуализация на стойността до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услугите на територията на община Костинброд  за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд, при следните параметри:

ØПредназначение на кредита – внедряване на енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени и покриви, ремонт на покрив, подмяна на осветление, газифициране на обекта и изграждане на мълниезащита.

ØРазмер на дълга  – до 830 285,20 лева

ØВалута на дълга  – лева

ØЦели:

Финансиране на инвестиционни проекти:

  • „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на II-ро ОУ „Васил Левски“ с адрес ул. „Ст.Стамболов“ №7 /сграда с идентификатор 38978.900.234.1, 38978.900.234.2, 38978.900.234.3/, гр.Костинброд“  – 441 369,17 лева с ДДС.
  • „Изпълнение на мерки за повишаване на Енергийната ефективност на сградата на  I-во ОУ „Васил Левски“ с адрес ул. „Стара планина“ №1 /сграда с идентификатор 38978.900.1008.1 и идентификатор 38978.900.1008.3/, гр.Костинброд – 388 916,03 лева с ДДС.

Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:

ØВид на дълга – дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит.

ØСрок на дълга  – 7 години, като предвижданията на община Костинброд са за конкретния обект на кредита да е 5 години.

ØНачин на погасяване на главницата – по договаряне

ØНачин на финансиране и обезпечение на кредита – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Костинброд по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси

и бюджетните взаимоотношения на община Костинброд по чл.52, ал.1 от Закона за публични финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличността по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, покриващи 150% от размера на кредита.

Обсъждането ще се проведе на 20.07.2022 г. /сряда/ от 15.00 часа присъствено в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” гр. Костинброд /в случай на промяна поради  епидемичната обстановка  COVID-19 ще бъде побликувана допълнителна информация за мястото на провеждане/.

          Мнения, препоръки и предложения ще се приемат на официално регистрирания

e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com на община Костинброд.

С оглед изключителната обществена значимост – за община Костинброд повишаване на жизнения стандарт,  моля всички които проявяват интерес към предмета на общественото обсъждане да се включат в посочения ден и час.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ

Кмет на община Костинброд

356 посещения общо 1 посещения за деня
П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТОЙНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД