ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците на с.Градец и предложение с вх. № 70.00-455/18.07.2022г. на Управител на „В и К“ ЕООД – София област, кметът на Община Костинброд издава заповед РД 05-194/19.07.2022г. с която се налага ограничен режим за водоползване за напояване, поливане на зелени площи,миене на моторни превозни средства за с.Градец, както следва:

– Ниската част на селото – нечетна дата, за времето от 20:00ч. на съответната дата до 20:00ч. на следващия ден;

– Висока част – четна дата, за времето от 20:00ч. на съответната дата до 20:00ч. на следващия ден.

Уведомяваме гражданите на с.Градец, че ще бъдат извършвани периодични проверки от служители на В и К и служители на общински инспекторат Костинброд по изпълнение на Заповедта на кмета на Община Костинброд!

4850 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците на с.Градец