Публична покана

Избор на изпълнител на информационна дейност – „Публичност и визуализация“ с две обособени позиции :

Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на дейност „Публичност” по проект „Повишаване на адаптивността и квалификация на служителите в ОбА Костинброд, чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” по договор №: А 12-22-112”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет”.

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на дейност „Визуализация и публичност” по проект  „По-добра социална интеграция на младежите в риск” по договор BG 051 PO001-7.0.07-0204, изпълняван по процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO001-7.0.07 „Без граници-компонент 1”- фаза 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси”,

с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9018956

Документация (.rar)

Публикувано на 13.01.2015

3084 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана „Избор на изпълнител на информационна дейност – „Публичност и визуализация“