Публична покана: „Избор на изпълнител за предоставяне на  консултантски услуги на община Костинброд във връзка с разработването на документи по чл. 9, т.7 от Закона за регионално развитие” –с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Разработване на Общински план за развитие на община Костинброд за периода 2014-2020г.”

Обособена позиция 2: „Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Костинброд за периода 2014-2020г.”, като подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9019132

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2650 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Костинброд във връзка с разработването на документи по чл. 9, т.7 от Закона за регионално развитие” –с две обособени позиции