ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЯЛОСТНА ВИЗИЯ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 19 октомври от 14.00 часа в НЧ „Иван Вазов-1947“ ще се организира обществено обсъждане на Предварителния проект на Туризма в община Костинброд.

В периода юни – септември 2022 г. в община Костинброд, в изпълнение на общинската програма за развитие на туризма, беше проведено проучване на туристическия потенциал на общината и формиране на цялостна визия за превръщането ѝ в атрактивна туристическа дестинация.

За целта бяха извършени:

    • теренни проучвания на съществуващи и потенциални туристически маршрути за пешеходен и велотуризъм;
    • документално проучване;
    • допитвания до местните жители и потенциални посетители с цел туризъм: проведено анкетно проучване и интервюта;
    • работа с фокус групи и експерти в различни области.

В резултат бяха изготвени анализи и препоръки за уникално позициониране на община Костинброд като туристическа дестинация, включително в изпълнение на Приоритет 2 от Програмата за развитие на туризма, бяха дефинирани насоки за създаване на туристически имидж, тъй като общината все още не се асоциира с туризма, създаване и маркетиране на атрактивна и разнообразна продуктова гама от преживявания, свързани с различни форми на алтернативен туризъм, изработване на предложение за туристическо лого на дестинацията. В изпълнение на Приоритет 1 беше разработена концепция за туристическо зониране на община Костинброд, съобразно спецификата и ресурсния потенциал на всяка от обособените туристически зони и възможностите за интегрирането им в туристическото предлагане. Особен принос имат инвентаризацията на културно-историческото наследство и туристическите маршрути в общината, включително тяхната категоризация.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

От Общинска администрация Костинброд

Проект
ПРОУЧВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЯЛОСТНА ВИЗИЯ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО Ѝ В АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

267 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЯЛОСТНА ВИЗИЯ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ