107 посещения общо 2 посещения за деня
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност “Рехабилитатор” в Общинска администрация Костинброд към звено „Домашен социален патронаж“, във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Предоставяне на услугата грижа в дома на територията на община Костинброд”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.