147 посещения общо 1 посещения за деня
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по проект № BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“, Програ