144 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Здравен медиатор” към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0002-С01, по проект BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“