С решение №880/30.11.2022г. на Общински съвет Костинброд е одобрено увеличение на численият състав на ДФ“Феникс“ към Община Костинброд за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Костинброд.

Доброволното формирование е определено да бъде в състав от 20 човека.

Кандидат за доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно приложение №1, което могат да вземат от общинска администрация, стая номер 20.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1.формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение №2,

2. медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво,

3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет,

4. свидетелство за съдимост,

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност,

6. писмено съгласие на работодателя на заетите по трудово или служебно правоотношение,

7. декларация за обработка на личните данни.

Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такава.

Комплектът от документи за членство в ДФ“Феникс“ може да бъде подадено всеки работен ден в деловодството на община Костинброд на ул.“Охрид“ №1.

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

12044 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд набира доброволци за участие в аварийно – спасителни работи при възникване на критични ситуации, вследствие на природни бедствия и промишлени аварии.