273 посещения общо 2 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността вр.и.д. старши експерт „ИП и С“ при общинска администрация Костинброд