Днес ръководството на община Костинброд присъства на ден на отворените врати в специализираната база за подготовка за повторна употреба и рециклиране на матраци, и генериране на вторичен продукт в село Петърч, община Костинброд.

Представителите на фирма „Биoĸoм“ EOOД представиха технологиите и процесът по рециклиране, както и нови продукти за индустрията от рециклиран полиуретан, осъществени по проект „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“, по който „Биoĸoм“ EOOД е бенефициент.

На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, инж. Теодора Гогова – зам.-кмет на община Костинброд, г-н Мариян Младенов – общински съветник, инж. Красимир Дебеляшки- Еколог на община Костинброд, г-н Димитър Георгиев – ръководител на Общински Инспекторат, представители на компанията, доброволци, медии и други заинтересовани страни.

„Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“ е финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009-0059 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Около 8 750 тона матраци /350 000 матрака/ запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно, като разграждането им в природата може да отнеме до 600 години. Според проучвания, само в Югозападна България около 126 000 матрака биват генерирани като отпадък всяка година. Част от тях могат да бъдат повторно използвани след специални процедури по изпиране и дезинфекция, а тези, които не отговарят на стандартите – да бъдат рециклирани и от тях да се създадат вторични продукти.

Ефектът от реализирането на проекта е многопосочен. Той ще доведе до подобряване опазването на околната среда и ще подпомогне общините, като ще освободи място в регионалните депа за отпадъци. Освен това ще има и социален ефект, тъй като цената на годните за повторно използване матраци ще бъде около 10 пъти по-ниска от цената на новите.

Бенефициентът по проекта ще събира матраците от специално създадени пунктове и ще ги преработва на площадка в с. Петърч, община Костинброд. Обхватът на дейностите по проекта е Югозападна България.

Кметът на община Костинброд, заяви:

„Радвам се, че още един проект с европейско финансиране ще се развива на територията на община Костинброд. Още една дейност по пътя ни към чиста и екологична община!

Казвам още една, защото на територията на община Костинброд се намира едно от най-големите и развити ДЕПА за битови отпадъци.

Общината е и партньор в проект в областта на кръговата икономика и управлението на строителните отпадъци.

Костинброд е сред най-бързо развиващите се общини в България и е насочена изцяло към опазването на природата. Това доказва и в момента изграждането на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, както и изграждането на Регионален събирателен център за отпадъци от населението на община Костинброд за приемане, складиране и третиране на разделно събрани отпадъци от гражданите, който ще бъде изграден на територията на Регионално ДЕПО – Костинброд.

Имаме много опит в тази посока, както за рециклирането на отпадъците, така и в кръговата икономика. С този проект показваме на останалите общини как можем съвместно да работим с Бизнеса.“

За повече информация посетете сайта https://rematrak.bg/ , пишете на office@rematrak.bg или посетете базата в с. Петърч, община Костинброд, намираща се на ул. „Хан Аспарух“1.

2996 посещения общо 1 посещения за деня
Пътят към Чиста и Екологична Община е пред нас