На 17 август 2023г., се подписа важен договор, който ще направи нашия град още по-привлекателен и комфортен за всички жители и гости.

Днес, кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов и зам.-кметът на община костинброд, инж. Теодора Гогова подписаха в Държавен Фонд „Земеделия“ договор „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап I – път SFO 1400 / II – 81 / Костинброд – Границата общ. (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково / SFO3024 / ОТ КМ 0+000 ДО КМ. 1+850 (общинският път преминава в населеното място през ул. Славянска, ул. Обединена“.

Процедурата е №BG06RDNP001-7.019

Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Сумата на проекта е 2 932 684.61лв. без ДДС.

С настоящия проект се цели да се подобрят транспортно-експлоатационните характеристики, носимоспособността на настилката, сигурността, безопасността на движението и комфорта на пътуване и отводняване на улицата.

Улица “Славянска” ще бъде рехабилитирана от голямото кръгово до улица “Средна гора”. Това е главна улица на градът ни, водеща до общинския център и до административните сгради на държавните администрации и ведомства, предоставящи услуги на гражданите. Останалата част от улица „Славянска“ / от кръговото кръстовище до площада в Първи район на града и улица Обединена – от там, където свършва настоящият проект /посока село Петърч / до кръстовището между улица Обединена и улица „Юрий Гагарин“ са с готови строителни книжа, строителни разрешения и избран след обществена поръчка изпълнител. За тези две части общината ще търси държавно или европейско финансиране по бъдещи програми.

Това е един от 33-те проекта за община Костинброд, одобрен от Държавен фонд “Земеделие”. Проектът е за град Костинброд, за неговото развитие в посока към устойчиво бъдеще и възможности за всички, които живеят и работят тук.

Този проект ще ни позволи да създадем съвременно и функционално пространство, което да обогати живота на всички жители и гости на град Костинброд.

3399 посещения общо 1 посещения за деня
Централната градска улица „Славянска“ ще се преасфалтира!