Изграждане на фотоволтаична централа на бъдещи клетки 3,фаза2 и клетка4, фаза 2 - Костинброд Еко АД.pdf
85 посещения общо 2 посещения за деня
Инвестиционно намерение: Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 248 kWp, на площадка за регионално депо Костинброд, за производство на ел. енергия за собствени нужди и при излишък с комерсиална цел и подготвителни работи и управление на повърхностните и подпочвените води, в зоната на бъдещите клетки 3, фаза2и клетка 4, фаза 2 и корекция на дере в имот 000279, от км. 0+420 до км.0+631,20, с. „Богьовци“, община Костинброд, Софийска област.