Фотоволтаична централа за възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания1.pdf
88 посещения общо 1 посещения за деня
Инвестиционно намерение: Изграждане на „Фотоволтаична централа, за производство и съхранение на производствена ел. енергия за собствена консумация, с максимална пикова мощност 92,2 kWp в поземлен имот с идентификатор 53607.35.19, с. Опицвет, община Костинброд, гр. Костинброд, обл. Софийска, за захранване на възстановителен център, за деца с онкохематологични заболявания.