Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. – 2017г.” с две обособени позиции:

  • обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на община Костинброд и на част от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Костинброд“
  • обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата

Решение

Обявление

Документация

Съобщение до медиите

09.10.2015
Разяснение

02.11.2015
Прогокол 1

20.11.2015
Съобщение – отваряне на ценови предложения

26.11.2015
Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Решение РД-05-346

Решение РД-05-347

14.12.2015
Договор № 112 от 14.12.2015 г. с приложения

Обявление за възложена обществена поръчка

Освободени гаранции за участие

11.12.2015
Върната гаранция за участие

19.04.2016
Информация за извършени плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

26.07.2018 г.
1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID 859601 с изх.№ 08-00-106.3/26.07.2018 г

22.08.2018
1. Допълнително споразумение 1
2. Допълнително споразумение 2

3814 посещения общо 1 посещения за деня
ОП – 2015 – 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. – 2017г.“