На 26.04.2016г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов“ се проведе събрание по повод „Закрила на детето“. Основна тема на работното съвещание бе въпросът за разпространението и употребата на наркотици и наркотични вещества на територията на общината, мерките за противодействие, възможностите за ограничаване на проблема, както и средствата за минимализиране на здравните, социални и икономически последствия от тази практика.  

С кратки встъпителни думи г-н Любен Кънчев – зам.- кмет на община Костинброд откри съвещанието и очерта значимостта на проблема, особено що се отнася до въздействието на наркотиците върху развитието на подрастващите, и отговорността за решаването на този проблем от представените на срещата институции. 

Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов сподели твърдото намерение на общинската администрация да предприеме действия и да подкрепи каузи, чрез които да ограничи в максимална степен проблема и да даде алтернативи за развитието, възпитанието и образованието на децата и учениците, на всички млади хора, далеч от бремето на наркотичната зависимост. Г-н Младенов припомни предприетите от общината действия за опазване на обществения ред, ограничаване на възможностите за нарушаване на забраните за продажба на непозволени средства на лица под 18 години, плановете за въвеждане на още по-категорични действия за гарантиране на спокойствието и сигурността на гражданите, особено на непълнолетните граждани.    

Гл. инсп. Денис Иванов – началник РУ- Костинброд , запозна присъстващите с общата рамка на проблема от гледна точка на правоохранителните органи, мерките, които те предприемат заедно с отдел „Обществен ред и сигурност” в Общинска администрация, както и законовите санкции при установяване на случаи на употреба или разпространение на наркотици. Обърна внимание на необходимостта от активна обществена подкрепа и       по-конкретно от подкрепа от страна на общинските и училищни власти, които ежедневно са в пряк и непрекъснат контакт с гражданите от всички възрасти, и малки, и големи, и имат преки наблюдения  върху подобни негативни явления и постъпки.

В разгорялата се дискусия по повдигнатите въпроси се включиха директори на училища и детски градини – г-жа Ели Виденова – СОУ „Д-р Петър Берон“ , г-жа Даниела Борисова – I–во ОУ „Васил Левски“,  г-жа Анна Ананиева – II-ро ОУ „Васил Левски“ , д-р Румен Граховски – ПГВМСС "Св. Г. Победоносец", г-жа Зоя Йорданова – ОДЗ „Радост“, служители на центровете за работа с деца и социална подкрепа – г-жа Анастасия Попова – ЦОП, г-жа Светослава Иванова – ДЦРДУ. В разговора присъстващите се обединиха около няколко основни пункта, върху които трябва да се крепи бъдещата дейност в тази насока. А именно – провеждане на информационни и обучителни кампании засягащи рисковите възрастови групи и заетите с работа с деца и ученици (педагози, психолози, социални и медицински работници), представяне и споделяне на успешни практики на въздействие, активно включване на родителската общност, изграждане на постоянна структура с координационни и консултативни функции.

Г-жа Надежда Григорова – представител на РЗИ София област, очерта конкретното състояние на проблема, тенденциите в неговото развитие и законовата рамка, в която трябва да се вместят бъдещите решения на ниво община. От думите й стана ясно, че Софийска област заради своята географска специфика е единствената в страната без  областна комисия за борба с наркотиците, което затруднява работата в тази насока.

Нейният настоятелен съвет бе в посока да се сформира комисия във възможно най-широк и представителен за общината формат, която да разработи дългосрочна и всеобхватна стратегия и да следи за нейното осъществяване.

Втората част на съвещание бе посветена на наболял и нетърпящ отлагане въпрос, който е във фокуса на вниманието на община Костинброд не от днес. Г-н Любен Кънчев припомни усилията на Общинска администрация и Общински съвет Костинброд да укрепи и даде тласък в развитието на училището в с. Драговищица в предишните години. С преобразуване на училището от основно в начално, с включването му в европейски програми, които да дадат възможност за подобряване на материалната база, с обединяването в една сграда на детското и учебно заведение, което да създаде близост и приемственост в образователния и възпитателен процес на по-малките и малко по-големи жители на с. Драговищица. Независимо от положените усилия състоянието на училището е изключително тревожно заради прогресивно намаляващия брой ученици в него. Това поставя Общинския съвет пред отговорното решение за неговото бъдеще. Според г-н Кънчев закриването на училището ще има тежки  социални, културни и демографски последици за селото – то бавно, но необратимо ще върви към разпадане и разруха. Затварянето на училището ще се отрази върху всички обществени и културни структури и институции, ще рефлектира върху читалищната и културна дейност на селището. В същото време трябва да се държи сметка и за нарастващите финансовите разходи, които тежат на плещите на всички данъкоплатци на общината.

Г-н Кънчев запозна присъстващите с впечатляващата среща от предишния ден /25.04./ в сградата на училището в Драговищица. Ръководена от директора на училището г-жа Юлиана Лозанова тя събра в общата грижа представители на общинска администрация,  общински съветници от представените в местния парламент политически сили, бивши и настоящи кметове на Община Костинброд –  г-н Трайко Младенов и г-н Милен Димитров, на с. Драговищица – г-н Андрей Анков, г-жа Албена Виденова, представители на културните средища в селото- г-жа Розалина Виденова – председател на НЧ „Г.С.Раковски -1928”, с. Драговищица, жители на селото, родители на настоящи и бъдещи ученици, директора на детското заведение – ОДЗ „Детелина” – г-жа Лесева. Присъствието на всички тези хора красноречиво говори за значимостта на проблема и ангажираността на всички към неговото най-благоприятно разрешаване. 

Г-н Трайко Младенов, призова директорите на другите учебни заведения в общината към разбиране и съпричастност в общото усилие да се запази едно училище  в името на запазването на едно село. Въпросът, според него, не може да бъде решен по административен път или чрез санкции и ограничения. Безспорно е правото на избор на училище от страна на родителите. Но една по-премерена и по-толерантна кампания по записване на първокласници би спомогнала за балансиране на натовареността на отделните учебни заведения. И би била равностоен отговор от страна на училищните директори за разбирането и подкрепата, които срещат в местната община – общински служители и общински съветници – в навременното и ефективно решаване на проблеми от най-различен характер.

С ценни мнения и препоръки се включиха всички директори на училища. Г-жа Борисова – директор на І-во основно училище –  припомни етапите на преобразуване и преструктуриране на училищната мрежа в селата Градец, Голяновци, Чибаовци, Драговищица. Както и резултатите от тези действия, които, според нейните думи, не били според очакваните. Тя подкрепи позицията, че „Има ли училище, има и село”. Но най-важното е работата сред родителите – те трябва да поискат децата им да останат да учат в селото. Особеното значение на пряката работа с родителите подчерта в изказването си и

г-жа Ананиева – директор на ІІ-ро основно училище. Тя сподели и своята неудовлетвореност от развитието на ръководеното от нея училище. Неблагоприятните фактори – икономически, демографски, а някои и от нормативен характер не правят по-лесна работата на училищния директор.

Д-р Румен Граховски призова своите колеги към разбиране и толерантност. Г-жа Виденова предложи да окаже подкрепа на училището в с. Драговищица с преподаватели, които подпомогнат с опита си обучението на учениците.

Кметът на селото – г-жа Албена Виденова бе кратка, но пределно ясна:”Училището е съдбата на селото”. В подкрепа на нейните думи и с надежда тази съдба да бъде възможно най-благоприятна за жителите на селото г-жа Розалина Виденова предложи на 13 май 2016 година в залата на местното читалище да се проведе нова общоселска среща, на която да се  потърси най-доброто решение.

4406 посещения общо 1 посещения за деня
Работна среща на тема „Закрила на детето“