Днес 19.07.2016г. в малкия салон на Народно читалище „Иван Вазов-1947“ II район на града се проведе Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2015 година. На мероприятието присъстваха граждани интересуващи се как са изразходени общинските средства.
О С Н О В Н И   Р Е З У Л Т А Т И от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2015 година

ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ЛИДЕР ВЪВ ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ
За пореден път, както всяка година, Министерство на финансите публикува детайлен анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2015 година. Направената оценка има за цел постигането на по-добро управление, по-голяма прозрачност в разходването на средствата и повишаване на контрола на местно ниво  за  стриктно спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.  

Показателите, по които са оценявани общините са групирани в четири категории:  

              · финансова самостоятелност;

              · финансова устойчивост;

              · ефективност на разходваните средства;

              · инвестиционна активност.

Общата оценка на общините е въз основа на подреждането им по резултата от средноаритметичната стойност на разглежданите четири групи показатели. Тежестта на всеки от показателите в общата оценка на общината зависи от особеностите на всеки от тях.

Според подреждането на общините Община Костинброд попада в четвърта категория – градове с население от 6 000 до 19 999 жители заедно с още 122 общини. Сред тях тя заема престижното трето място, изпреварвайки по-големи и по-малки общини – индустриални центрове, курортни селища по българското Черноморие, селища със забележително присъствие на картата на българския културен туризъм, както и общини със значителни инвестиции в последните години.

Това постижение е резултат на непрестанните усилия на Общинския съвет и общинската администрация за поддържане на  строга  дисциплина по спазване на всички фискални правила и балансирано изпълнение на бюджета на общината. Това е и най-сигурната гаранция за изпълнение на поетите ангажименти в приетата още през м. февруари тази година от Общинския съвет Костинброд  Програма за управление на общината за мандат 2015-2019 година.

1843 посещения общо 2 посещения за деня
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА 2015Г.