Обява
Документация и Техническа спецификация
Образци
Проекто договор

15.11.2016
Протокол

Решение

2589 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2016 – 2 „Доставка и закупуване на нов специализиран микробус за нуждите на лицата с увреждания по проект: „Нова възможност за независим живот”, съгласно договор BG 05M9OP001-2.002-0233-С001, изпълняван от община Костинброд, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОПРЧР), по процедура BG 05M9OP001-2.002 „Независим живот”