На 8.11.2016 г. в НЧ “Иван Вазов – 1947г.“- гр.Костинброд се проведе конференция на сдружение „МИГ Костинброд– Своге” един от бенефициентите получили договори по подмярка 19.1 от ПРСР2014-2020 г. На събитието присъстваха: г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Милен Димитров – член на управителния съвет на МИГ Костинброд-Своге, г-н Георги Петков – зам.кмет на община Своге и член на управителния съвет на МИГ Костинброд-Своге, г-н Георги Вутев –председател на управителния съвет на МИГ Костинброд-Своге, г-н Венцислав Димитров – директор на МИГ Сливница-Драгоман, г-н Павлин Аврамов – кординатор на проекта на МИГ Костинброд-Своге , по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на ВОМР от ПРСР 2014-2020г., със срок на изпълнение от 6 месеца, на стойност 48 895,75лв. по Договор № РД50-111/17.08.2016г.

 
Конференцията уважиха още кметове от община Костинброд и Своге, управители на фирми от малкия и среден бизнес, общински съветници и жители от двете общини.
Повече от 60 човека присъстваха на презентация, на която бяха запознати с подхода ВОМР. На събитието бяха раздадени анкетни карти и брошури.

Основната цел на проекта е проучване на потребностите и нагласите на местната общност за периода 2014-2020г. Разработване и приемане на стратегия за ВОМР за периода 2014-2023г. и кандидатстване пред МЗХ за одобрение на стратегията.
Сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Територията му включва цялата територия на общините Костинброд и Своге с общо 52 населени места и население малко над 40 000 жители. Площта му възлиза на 1,123 хил декара.

Председател на управителния съвет на сдружението е Георги Вутев. Изпълнителен директор е Силвия Иванова и кординатор на проект – Павлин Аврамов.

Участието в Сдружението е доброволно и общините Костинброд и Своге приканва всички заинтересовани лица да присъстват на предстоящите информационни срещи и събития.

www.migkostinbrod-svoge.eu

3338 посещения общо 1 посещения за деня
Сдружение „МИГ Костинброд- Своге“ стартира с първата си конференция в гр.Костинброд