Открита процедура по ЗОП – Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща инсталация на територията на община Костинброд

Община Костинброд уведомява заинтересованите лице, че обяви Открита процедура по ЗОП с предмет:

„Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща инсталация на територията на община Костинброд“. пълен текст

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд" финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с ID № 00035-2014-0002, във връзка с Решение № РД 05 – 96/10.04.2014 г. и Обявление с изх. № 08.00-104/10.04.2014 г., уведомяваме всички заинтересовани лица и участници, че Комисията приключи с проверката и оценяването на документите, съдържащи се в пликове №1 и №2 и взе Решение отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” да се състои в открито заседание от 10.00 часа на 08.08.2014 г. в сградата на НЧ „Иван Вазов” – Малък салон на адрес площад „Иван Вазов” №1; пълен текст

Покана за набиране на външни експерти

Община Костинброд е възложител по чл.7. ал.1, т.З от ЗОП и е планирала през
2014 г. да проведе и възложи изпълнението на обществсна поръчка с предмет :

„Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места на община
Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд,
Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" в община Костинброд, почистване и
поддръжане на територии за обществсно ползване, поддържане на зелени площи в
община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими
отпадъци(от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща
инсталация на територията на община Костинброд". пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

„Избор на изпълнител за изработване на работен проект за рехабилитация, ремонт, реконструкция, усилване, саниране и уширение на пътно съоръжение на обект: „Мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401/ Костинброд – Петърч – Безден/ в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100“, открита по Решение № РД 05 – 145/ 22.05.2014 г. на кмета на община Костинброд. пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

„Изготвяне на технически проект за временна организация на движението на кръстовище при пресичане на ул. „Йордан Йовков” и ул. „Ломско шосе” на територията на гр.Костинброд”, открита по Решение № РД 05 – 141/ 16.05.2014 пълен текст

Публична покана

Публична покана

 За избор на изпълнител за „Предоставяне на електронни далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена електронна съобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие” по стандарти GSM И UMTS, за нуждите на ОбщинаКостинброд.” пълен текст

Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“

Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“
открита по Решение № РД-05-109/23.04.2014 г.. на кмета на община Костинброд. пълен текст

Открита процедура по ЗОП

Открита процедура по ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 13/ 2.2-11., Договор за БФП №13-22-44/04.12.2013г. пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста