Важно съобщене – регистрация на водовземни съоръжения, изградени преди 2016 г.

Важно съобщене – регистрация на водовземни съоръжения, изградени преди 2016 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ  НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.), че до 27 НОЕМВРИ 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС. пълен текст

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Удължава се срокът на кампанията за набиране на преброители и контрольори до 16.11.2020 г.

Започна  набиране на преброители и контрольори за провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. пълен текст

Важно❗️ Заповед номер РД 05-246/03.07.20г.

Важно❗️ Заповед номер РД 05-246/03.07.20г.

❗️Важно❗️
Заповед номер РД 05-246/03.07.20г. ЗАБРАНЯВА:
Ползването на питейна вода на територията на община Костинброд
за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др. за периода от 03.07.20г. до 15.09.20г. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ  СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Свободните места за прием на деца за учебната 2020/2021 година се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март  на текущата година. пълен текст

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ, КОЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 28.03.2020Г. /СЪБОТА/!!!

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ, КОЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 28.03.2020Г. /СЪБОТА/!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД, ПЪТУВАЩИ С МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ
АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ, КОЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 28.03.2020Г. /СЪБОТА/!!!

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България се въвежда настоящото разписание на курсовете от междуселищния транспорт, както следва: пълен текст

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА УЧЕНИЦИ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА УЧЕНИЦИ!

ФИРМАТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КУРСОВЕТЕ ОТ СОФИЙСКАТА КВОТА УВЕДОМЯВА ОБЩИНАТА НИ, ЧЕ ОТ 10.03.2020г. (ВТОРНИК) ПРЕУСТАНОВЯВА БЕЗПЛАТНОТО ВОЗЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ДО УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА НИ пълен текст

ВАЖНО ! Заявления за скици на земеделски земи

ВАЖНО ! Заявления за скици на земеделски земи

Заявления за скици на земеделски земи за с.Безден, с. Богьовци, с.Голяновци, с. Градец, с. Драговищица, с. Дреново, с.Дръмша, с. Опицвет, с.Петърч, с. Понор, с.Бучин проход, с. Царичина, с. Чибаовци, община Костинброд, област Софийска може да подавате: пълен текст

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на земеделските земи в землището на Община Костинброд, Ви уведомяваме, че в Държавен вестник, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-68 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Безден, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-70 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богьовци, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-71 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голяновци, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-72 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градец, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-73 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драговищица, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-74 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дреново, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-75 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дръмша, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-76 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Опицвет, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-77 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петърч, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-78 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Понор, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-79 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бучин проход, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-80 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царичина, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-81 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чибаовци, община Костинброд, област София. Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“. пълен текст

КРЕПОСТТА Е НАША! ДНЕС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕХВЪРЛИ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ “СКРЕТИСКА” НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД!

КРЕПОСТТА Е НАША! ДНЕС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕХВЪРЛИ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ “СКРЕТИСКА” НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД!

На 31 октомври с решение на Министерски съвет се прехвърли правото на стопанисване и управление на община Костинброд на Резиденция „Скретиска“. Имотът с площ над 20000 кв. м, попада в рамките на обект „Късноантична резиденция скретиска/ранновизантийска Кретискара и Ротонда“ и е класифициран като археологическа недвижима културна ценност от национално значение! С огромното съдействие на г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, г-н Боил Банов – министър на културата и цялото Правителството на Република България – КРЕПОСТТА Е ВЕЧЕ НАША! пълен текст

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.009-0205 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.009-0205 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020

ВАЖНО – ново транспортно разписание, утвърдено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ВАЖНО – ново транспортно разписание, утвърдено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ВАЖНО!
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка със смяна на автобусния превозвач, изпълняващ курсовете по автобусна линия “София-Петърч”, с възложител Столична община, същите- част от Републиканската транспортна схема, считано от 26.08.2019г /понеделник/ е в сила ново разписание, утвърдено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: пълен текст

Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ от 12.08.2019 г.

Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ от 12.08.2019 г.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА
До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 •  децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

КАК МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОЛЗВАТЕ МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 • Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.
 • Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:
 • заявление-декларация по образец;
 • формуляр за самооценка.

Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото направление в зависимост от установената степен на зависимост, като за: пълен текст