Уведомление, Във връзка с постъпила информация от „НКЖИ“ /Национална компания „Железопътна инфраструктура“/, относно предстоящ основен ремонт в края на месец Октомври

Уведомление, Във връзка с постъпила информация от „НКЖИ“ /Национална компания „Железопътна инфраструктура“/, относно предстоящ основен ремонт в края на месец Октомври

Съобщение – социални дейности

Съобщение – социални дейности

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА КОСТИНБРОД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА пълен текст

Проект за 2 /две/ допълнителни междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема

Проект за 2 /две/ допълнителни междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
На Вашето внимание предоставяме в проект 2 /две/ допълнителни междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема. С цел подобряване качеството на услугата и създаване на удобство за жителите са изготвени маршрутни разписания на две линии- „с.Петърч – Промишлена зона (кв.270), гр.Костинброд“ и линия -„с.Драговищица – „Община“. пълен текст

Проектът „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“ по ОП за храни и /или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица в България продължава да разширява дейността си

Проектът „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“ по ОП за храни и /или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица в България продължава да разширява дейността си

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3:„ Осигуряване на топъл обяд “ BG05FMOP001-3.002
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“, КЪМ 10.08.2018Г. пълен текст

ОСТАВАЩИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОСТАВАЩИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Публично представяне на проект „График за движение на влаковете в периода 2018/2019г.“, който ще влезе в сила от втората неделя на месец декември 2018г. и ще е валиден една година напред

Публично представяне на проект „График за движение на влаковете в периода 2018/2019г.“, който ще влезе в сила от втората неделя на месец декември 2018г. и ще е валиден една година напред

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – На вниманието на заинтересованите животновъди, земеделски стопани и на лицата,  които поемат задължение да  подържат пасищата , мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – На вниманието на заинтересованите животновъди, земеделски стопани и на лицата,  които поемат задължение да  подържат пасищата , мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем за 2018/2019 стопанска година, чрез търг /чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ/ за една стопанска година като срока за подаване на заявление /по образец/ до кмета на община Костинброд, е до 5 юли 2018 г./ВКЛЮЧИТЕЛНО/. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД-18-896 ОТ 04.04.2018 Г. СА ОДОБРЕНИ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ГАРА ПЕТЪРЧ – ГАРА ДРАГОМАН, ПОПАДАЩИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ГР. ДРАГОМАН, ОБЩИНА ДРАГОМАН. пълен текст

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ