С Ъ О Б Щ Е Н И Е – На вниманието на заинтересованите животновъди, земеделски стопани и на лицата,  които поемат задължение да  подържат пасищата , мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – На вниманието на заинтересованите животновъди, земеделски стопани и на лицата,  които поемат задължение да  подържат пасищата , мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем за 2018/2019 стопанска година, чрез търг /чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ/ за една стопанска година като срока за подаване на заявление /по образец/ до кмета на община Костинброд, е до 5 юли 2018 г./ВКЛЮЧИТЕЛНО/. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД-18-896 ОТ 04.04.2018 Г. СА ОДОБРЕНИ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ГАРА ПЕТЪРЧ – ГАРА ДРАГОМАН, ПОПАДАЩИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ГР. ДРАГОМАН, ОБЩИНА ДРАГОМАН. пълен текст

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Размер на шрифта
Промяна на контраста