Стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Костинброд /ПИРО/ за периода 2021-2027г.

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнението на чл.8 и чл.13 от ЗРР и чл.35 и чл.36 от ППЗРР, община Костинброд стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Костинброд /ПИРО/ за периода 2021-2027г. ПИРО съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие /ОПР/ и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, които действаха за периода 2014-2020г. ПИРО следва да бъдат разработени в съответствие с целите на Националната концепция за пространствено развитие 2021-2025г. и кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027г. и да допринасят в максимална степен към цел на политиката “Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи”. пълен текст

Вестник “Аз-буки” публикува материал за община Костинброд – “Подкрепа в трудни моменти”

Вестник “Аз-буки” публикува материал за община Костинброд – “Подкрепа в трудни моменти”

Благодарим за отразяването и популяризирането на проект “Възтановителен център за деца с онкохематологични заболявания” и подписването на договора с МОН между кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов и министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. пълен текст

Обществени консултации за младежки политики в Община Костинброд

Обществени консултации за младежки политики в Община Костинброд

В периода 17 и 18 юни 2020 г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд се проведоха последователно две обществени консултации на тема „Общински годишен план за младежта – 2020 г. на община Костинброд“ в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0205 “Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство” финансиран със средства по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020. По проекта от 18 месеца усилено работят представители на Български младежки форум в партньорство с община Костинброд. пълен текст

Изнесена приемна на ОИЦ – София в община Костинброд

Изнесена приемна на ОИЦ – София в община Костинброд

На 26 юни 2020 г. (петък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна в община Костинброд (гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи и по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 1, стая №12 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, същият няма да работи на 26.06.2020 г. пълен текст

Проект на график за движение на пътническите влакове за 2021 г.

Проект на график за движение на пътническите влакове за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,

В продължение на получено в деловодството на общинска администрация Костинброд писмо от „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, „ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ“, с настоящото предоставяме на Вашето внимание проект на график за движение на пътническите влакове за 2021 г. пълен текст

Социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ вече обслужва 40 потребителя!

Социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ вече обслужва 40 потребителя!

С откриването си преди по-малко от един месец, Патронажната грижа усилено работи и обслужва своите потребители.

С “Компонент 3” се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19. пълен текст

На 6 юни в село Богьовци се отпразнува Международният ден на детето!

На 6 юни в село Богьовци се отпразнува Международният ден на детето!

Първата събота след 1 юни се организира детско парти в центъра в село Богьовци. Благодарение на г-жа Емилия Костова- кмет на село Богьовци и Регионално ДЕПО “Костинброд Еко” децата от селото се радваха на забавни игри с аниматор, песни и танци. пълен текст

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ОПИЦВЕТ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ОПИЦВЕТ!

Във връзка с планиран ремонт на водопроводната мрежа от ВиК София област ЕООД и отстраняване на аварии по водопроводната мрежа на село Опицвет уведомяваме жителите на населеното място , че в следствие на голяма авария значителна част от селото е с прекъснато водоснабдяване. В утрешна дата – във възможно най-ранните часове аварията ще бъде напълно отстранена от експлоатационното дружество. пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста